Onze redactie staat voor u klaar

  • Frits Tromp Webredacteur
  • Susanne Koetsier Webredacteur
  • Henk Albers Redacteur
  • Cindy Houwen Redacteur
  • Magda Dullemond Webredacteur
  • Jessica Koning Webredacteur
  • Norma Riemersma Webredacteur
  • Stefan Klomp Webredacteur
  • Joshi Kuiper Webredacteur
  • Fokke Wester Redacteur

Dichterbij kan niet

Huis aan Huis Leeuwarden volgt het nieuws in de plaatsen Aldtsjerk, Baard, Bears,  Britsum,  Eagum, Easterlittens,  Feinsum, Finkum, Friens, Goutum, Grou, Gytsjerk, Hempens, Hijum, Hilaard, Huns, Hurdegaryp, Idaerd, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Koarnjum, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Mantgum,  Miedum, Munein, Oentsjerk, Oude Leije, Reduzum, Ryptsjerk, Snakkerburen, Stiens, Suwald, Swichum, Teerns, Tytsjerk, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Wirdum Fr, Wyns, Wytgaard.

Redacteur: Henk Albers
Telefoon: 06-41 95 46 10
E-mail: redactie.huisaanhuis@ndcmediagroep.nl

Huis aan Huis Leeuwarden is een uitgave van NDC mediagroep
Sixmastraat 15, 8932 PA/Postbus 394, 8901 BD Leeuwarden
www.ndcmediagroep.nl

Tip de redactie

Goede nieuwstip? Laat het de redactie weten!

Vermeld duidelijk uw naam, telefoonnummer of e-mailadres om de redactie de gelegenheid te bieden contact op te nemen voor aanvullende vragen of om de tip te controleren. Wanneer u foto’s meestuurt dient het auteursrecht bij de inzender te berusten. De inzender vrijwaart NDC mediagroep voor claims van rechthebbende indien ten onrechte auteursrechtelijk beschermde werken zonder toestemming van de rechthebbende worden ingezonden. Foto’s zonder vermelding van de maker/fotograaf worden door NDC mediagroep niet geplaatst.

Adverteren

Adverteren kan zowel online als in print. De prijs van een advertentie hangt af van verschillende factoren zoals het doel van de advertentie, het formaat, positie en frequentie.

Meer informatie over adverteren