Samenhangende aanpak voor IJsselmeergebied

LEMMER

De directeuren van Het Flevo-landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland en PWN hebben 17 mei een instemmingsverklaring getekend van de gebiedsagenda IJsselmeer 2050, een eerste belangrijke stap in een samenhangende visie voor het IJsselmeergebied.

De Coalitie wil dat een integrale visie voor het IJsselmeergebied komt, zodat de unieke kernwaarden van het gebied, landschappelijk, cultuurhistorisch en voor natuur, behouden blijven. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft in 2017 aan dit gehoor gevolg geven en op 17 mei hebben belangrijke partijen, waaronder die van de Coalitie, in het IJsselmeergebied hun handtekening gezet voor een gezamenlijke visie en ambitie.

Onder het motto ‘Krachten bundelen voor het Blauwe Hart’ ondertekenden ook vijf betrokken ministeries, vier provincies, 32 gemeenten, en zes waterschappen de gezamenlijke agenda. Deze agenda biedt een richtinggevend perspectief voor het gebied en voorziet in een kennis- en innovatieagenda. De komende jaren zal er hard gewerkt worden aan de concrete invulling van de uitvoeringsagenda.