​​​​​​​Súdwest-Fryslân vraagt inwoners naar mening over het Fries

Sneek

Súdwest-Fryslân maakt dit jaar een nieuw taalbeleid Fries voor de periode vanaf 2019. Inwoners worden gevraagd mee te denken. Deze week krijgen 8900 inwoners een enquête in bus, met vragen over hoe de gemeente moet omgaan met de Friese taal. Dit is 10 procent van het totale aantal inwoners van de gemeente.

Daarnaast gaat de gemeente in gesprek met een aantal raadsleden, Sintrum Frysktalige Berne-opfang, Cedin, de Provincie, de Afûk en zorgaanbieders. Het doel is om duidelijk te krijgen wat de ‘mienskip’ met het Fries wil.

Wethouder Stella van Gent roept alle inwoners die een brief hebben ontvangen op om de enquête in te vullen. Of je nu voor of tegen het Fries bent. ,,Ik bin benijd oft ús ynwenners ek fine dat it Frysk oer hûndert jier noch bestean moat en sa ja, hokker rol wy dêr as gemeente yn spylje kinne.”

De wethouder vindt zelf dat het Fries moet blijven. ,,It Frysk is in libbene taal, in taal dy’t trochjûn wurde moat fan generaasje op generaasje.” Ze weet dat er Friestaligen zijn die hun kinderen niet met of in het Fries opvoeden. “Ik bin tige benijd wêrom. Dat is dan ek ien fan ’e fragen fan ’e enkête. Miskien kinne wy dêr as gemeente wat yn betsjutte.”

In de enquête staan vragen over hoe vaak en waar de inwoners het Fries gebruiken, maar ook of de gemeente meer Fries moet schrijven in brieven of advertenties, en of de gemeente scholen of zorgaanbieders moet stimuleren tot meer Fries taalgebruik. In de enquête is ook aandacht voor streektalen zoals het Hielpers, Snekers en Bolserters.

Natuurlijk is niet iedereen voor het Fries. Door de enquête naar willekeurige adressen uit de steden en dorpen te sturen probeert de gemeente een representatief beeld te krijgen.

De gemeente verwerkt reacties op de enquête bij het opstellen van nieuw beleid Fries voor de periode vanaf 2019. ,,Ik fyn it belangryk om by alles wat wy foar it Frysk dogge nei te gean oft dit fan ynfloed is op hoe’t it Frysk in folweardich plak yn ús mienskip hat, njonken it Nederlânsk”, aldus wethouder Van Gent.

 

 

 

 

 


Auteur

redactie