De Groot, Hiemstra en Wassenaar winnen 163ste PC

FRANEKER

De PC 2016 is gewonnen door het trio Jan-Dirk de Groot, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar.

De finale leek in eerste instantie een spannende aangelegenheid te gaan worden maar het partuur De Groot zette het partuur Steenstra vrij gemakkelijk op een ruime achterstand. Hoewel het laatstgenoemde trio nog flink tegenstribbelde - en een sensationele come-back in de maak leek - trokken De Groot, Hiemstra en Wassenaar de zege toch over de streep. Hans Wassenaar werd tot Koning uitgeroepen. Hieronder alle uitslagen. Eerste lijst (winnende parturen vetgedrukt) (1) Enno Kingma (Wier), Pieter-Jan Plat (Leeuwarden) en Jouke Bosje (Leeuwarden) - (2) Elgar Boersma (Stiens), Jelmer Westra (Berltsum) en Laas Pieter van Straten (Feinsum) 5-3 en 6-0 (3) Menno van Zwieten (Heerenveen, Pier Piersma (Easterlittens) en Sjoerd de Jong (Sint Annaparochie - (4) Tjisse Steenstra (Bitgummole), Herman Sprik (Leeuwarden) en Cornelis Terpstra (Bitgummole) 4-5 en 2-6 (5) Haye-Jan Nicolay (Britsum), Kees van der Schoot (Sexbierum) en Pieter van der Schoot (Sexbierum) - (6) Marten Bergsma (Minnertsga), Erwin Zijlstra (Easterlittens) en Hendrik Kootstra (Minnertsga) 0-5 en 4-6 (7) Bauke Triemstra (Sint Jacobiparochie), Dylan Drent (Harlingen) en Patrick Scheepstra (Franeker) - (8) Gert-Anne van der Bos (Mantgum), Taeke Triemstra (Sint Jacobiparochie) en Daniël Iseger (Leeuwarden) 5-3 en 6-6 ***Van der Bos, Triemstra en Iseger waren titelverdediger (9) Jelle Attema (Idzegahuizum), Erik Haitsma (Wommels) en Willem Heeringa (Tzummarum) - (10) Johan van der Meulen (Bitgummole), Alle Jan Anema (Grou) en Hylke R. Bruinsma (Minnertsga) 3-5 en 0-6 (11) Hendrik Tolsma (Leeuwarden), Jacob-Klaas Haitsma (Wommels) en Jan Schurer (Easterein) - (12) Jelte Pieter Dijkstra Heerenveen), Hendrik Jan van der Velde (Bolsward) en Evert Pieter Tolsma (Winsum) 5-4 en 6-0 (13) Dirk-Yde Sjaarda (Easterein), Bauke Dijkstra (Easterein) en Steven de Bruin (Franeker) - (14) Jan-Dirk de Groot (Driesum), Renze Pieter Hiemstra (Sint Jacobiparochie) en Hans Wassenaar (Leeuwarden) 2-5 en 6-6 (15) Johannes van der Veen (Pietersbierum), Sip Jaap Bos (Anjum) en Jelle Jaap Stiemsma (Lioessens) - (16) Peter van Zuiden (Tjerkwerd), Allard Hoekstra (Franeker) en René Anema (Balk) 5-5 en 6-6 Tweede lijst  (1) Enno Kingma (Wier), Pieter-Jan Plat (Leeuwarden) en Jouke Bosje (Leeuwarden) - (4) Tjisse Steenstra (Bitgummole), Herman Sprik (Leeuwarden) en Cornelis Terpstra (Bitgummole) 2-5 en 0-6 (6) Marten Bergsma (Minnertsga), Erwin Zijlstra (Easterlittens) en Hendrik Kootstra (Minnertsga) - (7) Bauke Triemstra (Sint Jacobiparochie), Dylan Drent (Harlingen) en Patrick Scheepstra (Franeker) 3-5 en 6-6 (10) Johan van der Meulen (Bitgummole), Alle Jan Anema (Grou) en Hylke R. Bruinsma (Minnertsga) - (11) Hendrik Tolsma (Leeuwarden), Jacob-Klaas Haitsma (Wommels) en Jan Schurer (Easterein) 1-5 en 6-6 (14) Jan-Dirk de Groot (Driesum), Renze Pieter Hiemstra (Sint Jacobiparochie) en Hans Wassenaar (Leeuwarden) - (16) Peter van Zuiden (Tjerkwerd), Allard Hoekstra (Franeker) en René Anema (Balk) 5-1 en 6-2 Derde lijst (halve finales) (4) Tjisse Steenstra (Bitgummole), Herman Sprik (Leeuwarden) en Cornelis Terpstra (Bitgummole) - (7) Bauke Triemstra (Sint Jacobiparochie), Dylan Drent (Harlingen) en Patrick Scheepstra (Franeker) 5-5 en 6-4 (11) Hendrik Tolsma (Leeuwarden), Jacob-Klaas Haitsma (Wommels) en Jan Schurer (Easterein) - (14) Jan-Dirk de Groot (Driesum), Renze Pieter Hiemstra (Sint Jacobiparochie) en Hans Wassenaar (Leeuwarden) 0-5 en 6-6 Vierde lijst (finale) (4) Tjisse Steenstra (Bitgummole), Herman Sprik (Leeuwarden) en Cornelis Terpstra (Bitgummole) - (14) Jan-Dirk de Groot (Driesum), Renze Pieter Hiemstra (Sint Jacobiparochie) en Hans Wassenaar (Leeuwarden) 4-5 en 6-6 Scoreverloop in eersten: 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 2-4, 2-5, 3-5, 4-5

Auteur

Redactie