Minister Slob kiest voor gesplitste opheffingsnorm gemeente Leeuwarden

LEEUWARDEN - Vanwege de herindeling in 2018 moesten voor de gemeente Leeuwarden nieuwe opheffingsnormen worden vastgesteld. Aangezien de gemeente nog meer platteland binnen de gemeentegrenzen kreeg, is er voor gekozen om twee normen te hanteren. Een voor het basisonderwijs in de stad en een voor in het buitengebied.

Het doel van de zogeheten 'gesplitste norm' is om zowel in het stedelijk gebied als in het plattelandsgebied goed en bereikbaar onderwijs te hebben en te houden.

Niet alle schoolbesturen konden instemmen met deze gesplitste norm, vandaar dat er een beslissing van de minister van Onderwijs aan te pas moest komen. Nadat de minister de bezwaar makende partijen heeft gehoord, heeft hij besloten de gesplitste norm over te nemen. Op basis van de meest recente leerling- en oppervlaktegegevens heeft de minister de norm voor de stad vastgesteld op 153 en voor het platteland op 45. Beide normen zijn iets hoger dan vooraf omdat de minister bij de vaststelling geen rekening houdt met gebieden die uit water bestaan. De gemeente is blij met het feit dat de minister heeft ingestemd met het verzoek om een gesplitste norm vast te stellen.

Deze vaststelling betekent niet dat er de komende tijd niets hoeft te gebeuren. Zowel in het stedelijk gebied als in het plattelandsgebied zullen de eerstvolgende teldatum scholen op de opheffingnorm uitkomen. Met de betrokken schoolbesturen gaat de gemeente in overleg om de gevolgen te bespreken en gezamenlijk aan mogelijke oplossingen te werken. Onder de opheffingsnorm betekent niet dat scholen meteen worden opgeheven. Pas als een school het derde jaar onder de opheffingnorm komt, heeft dit gevolgen. Er is dus enige tijd om hierop in te spelen.