Leeuwarden onderzoekt behoefte aan Fries in gemeente

LEEUWARDEN - De gemeente Leeuwarden gaat bij haar inwoners en de eigen medewerkers onderzoek doen naar het gebruik van het Fries in de gemeente en naar de vraag of de tweede rijkstaal zichtbaarder en herkenbaarder aanwezig moet zijn.

Aanleiding voor deze onderzoeken is de Taalnota Frysk, Dúdlik yn byld!, die in juni 2018 is vastgesteld door het college van B&W. In september 2018 heeft de gemeenteraad aangegeven dat de rol van het Fries in de gemeente Leeuwarden beter in beeld moet worden gebracht.  Een van de concrete maatregelen waartoe is besloten is de oprichting van de Wurkgroep Frysk. Deze werkgroep is aangesteld om een advies uit te brengen over de manier waarop de gemeente Leeuwarden omgaat met het Fries. Dit gaat bijvoorbeeld over het gebruik van het Fries in de publieke dienstverlening vanuit de gemeente, de zichtbaarheid van het Fries in de openbare ruimte en het Fries in maatschappelijke en culturele activiteiten.

Om de werkgroep te ondersteunen wordt binnenkort gestart met een onderzoek naar het Fries onder de inwoners en de eigen medewerkers. De resultaten worden voor de zomer van 2019 bekendgemaakt en dienen als basis voor het advies van de werkgroep. Het externe onderzoek wordt uitgevoerd door bureau Partoer en wordt naar vierduizend inwoners van de gemeente Leeuwarden verzonden. De vragenlijst wordt op postcodeniveau uitgezet, zodat de behoeften stad en dorpen evenredig in het onderzoek zijn terug te vinden. In oktober 2019 wordt het advies van de Wurkgroep Frysk voorgelegd aan de raad.

Om de Legacy van LF2018 te ondersteunen, wil de gemeente Leeuwarden een bijdrage leveren aan het stimuleren van meertaligheid. Mede op basis van de adviezen van de Wurkgroep Frysk wil de gemeente Leeuwarden zijn taalbeleid daarom verdiepen en verbreden en mogelijk overgaan tot een vervolgonderzoek in het najaar naar de taalbeleving van inwoners.