Bobob bezorgd over overdracht scholen

Grou - Het personeel van het openbaar onderwijs en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapraad (GMR) van stichting Bobob gaat liever na de herindeling niet over naar de nieuwe gemeenten.

,,Wij hebben begrepen dat de elf scholen van Bobob, kunnen worden verdeeld over de vier gemeenten die na 1 januari 2014 de rechtsopvolgers van Boarnsterhim zijn”, stelt voorzitter Gert Top van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapraad. Bestuur en directie van Bobob zijn statutair verplicht om aan een dergelijke opsplitsing en overdracht mee te werken als die vier gemeenten daarom zouden verzoeken. Volgens Top leveren fusies niet altijd wat op. ,,De GMR acht een fusie dan ook alleen instemmingwaardig als de fusiekosten meer dan goed gemaakt worden door de fusiebaten. In dit geval van opsplitsing en overdracht houdt dit in dat onze elf scholen er zowel onderwijskundig als financieel opzicht in ruime mate op vooruit dienen te gaan. Wij zien dat op dit moment, maar ook op de middellange termijn niet gebeuren”, aldus Top. Eerder maakte de Bobob bekend in 2015 te zullen stoppen. Door de statuten te wijzigen wil de GMR onder de verplichtingen uit komen. De Bobob is volgens Top een financieel gezonde stichting. De organisaties in de omliggende gemeenten kampen met financiële problemen.