WOZ-waarde straks beter te vergelijken

Balk - Staatssecretaris Weekers van Financiën wil dat de WOZ-waarde openbaar wordt. Bovendien gaan gemeentes vanaf volgend jaar de taxatieverslagen op een duidelijker manier opstellen. Zo wordt het voor huizenbezitters gEmakkelijker om inzicht te krijgen in de waardebepaling van de eigen woning. Momenteel is de WOZ-waarde van andere woningen slechts onder zeer strikte voorwaarden openbaar.

De gemeente stelt de waarde vast van alle onroerende zaken en hanteert de WOZ-waarde voor de heffing van onroerende-zaakbelastingen. De Belastingdienst bepaalt aan de hand van de WOZ-waarde bijvoorbeeld het eigen woningforfait. De waterschappen gebruiken de WOZ-waar¬de als maatstaf voor de watersysteemheffing. Het wetsvoorstel zal, voor het aan de Staten-Generaal wordt gezonden, met het oog op privacyaspecten nog worden voorgelegd aan het College bescherming persoonsgegevens.