Hempenserpoldermolen van wieken ontdaan

WERGEA - De molenroeden zijn gisteren uit de markante hempenserpoldermolen tussen Wergea en Leeuwarden getakeld.

Het verwijderen van de 24 meter lange wieken luidt de start van een grote restauratie in die de eigenaar van de molen, de Monumentenstichting Boarnsterhim, dit jaar uit laat voeren.  De wieken worden afgevoerd naar de werkplaats van de restauratieaannemer Fa. Kolthof uit Stiens. Onder toezicht van Van Reeuwijk Bouwmeester uit Arum zal alle houtwerk van de wiekendaar worden vernieuwd. De spijkers, schroeven en boutjes in het hout waren zodanig verroest dat vernieuwen de enige oplossing was. Naast het werk aan het gevlucht wordt ook het riet op de kap geheel vervangen. Het metselwerk aan de onderbouw wordt hersteld, houtwerk gerepareerd en de molen wordt weer geheel opnieuw geschilderd. Er is geen gevaar dat de polder door het stilvallen van de molen vol water zal lopen. In de rompvan de molen is door Wetterskip Fryslân een elektrisch gemaal opgesteld die de polder zal blijven bemalen. Als één van de weinige molens in Friesland kan de vijzel van dit gemaal zowel met windkracht als op elektrisch worden aangedreven. De eigenaar van de molen, de Monumentenstichting Boarnsterhim, is nog druk doende om laatste benodigde gelden voor de restauratie te verkrijgen. Financiële steun is al toegezegd door de Provinsje Fryslân, het Nationaal Restauratiefonds en verschillende stichtingen. De Monumentenstichting Boarnsterhim is sinds eind 2010, naast nog 7 andere Rijksmonumenten, eigenaar van de Himpenserpoldermole. De afgelopen jaren heeft deze nieuwe stichting veel onderhouds- en restauratiewerk uit laten voeren aan haar eigendommen. Veel achterstallig onderhoud is inmiddels weggewerkt. Als eind 2016 de restauratiewerkzaamheden aan de molen zijn uitgevoerd staan alle monumentale gebouwen er weer pico bello bij.