Het andere leven van Baukje van Hijum

RYPTSJERK - Dertien jaar woont Baukje van Hijum nu in Ryptsjerk en daarmee verruilde zij de verre einders van de Dongeradelen voor de bomengalerij van de Trynwâlden. Toch ligt haar ‘andere’ leven vast verankerd in de regio Noordoost Friesland.

Als weduwe van de in 1999 overleden Kees van der Ploeg hertrouwde zij in 2003 met weduwnaar Wytze de Jager en werd het zo beschutte huis aan de Westerdijk hun nieuwe woning. Van Hijum werd echter geboren in Brantgum en hier groeide zij ook op met de toneelvereniging Us oare antlit als culturele pijler van het terpdorp. Na haar huwelijk bewandelde de in 1946 geboren Van Hijum het traditionele huwelijkspad met een al even traditierijke rolverdeling. Haar man verdiende de kost en zij bleef als huisvrouw thuis om het gezin de juiste richting te geven. Het echtpaar vestigde zich na een tussenstop van drie jaar in Bornwerd definitief in Ternaard. Elkaar je eigen hobby’s gunnen was de basis voor dat andere leven van Van Hijum ook al vond haar eerste man het ‘fergriemde tiid’ terwijl ook De Jager er aan moest wennen. Als kind al schreef Van Hijum liedjes en dat genre werd uitgebreid toen zij in de jaren tachtig haar eerste revues schreef voor Brantgum en later ook voor Ternaard. Om het schrijven naar een hoger plan te tillen volgde zij rond die tijd een cursus toneelschrijven bij Bouke Oldenhof en dramaturg Hans Brans. Inmiddels staat de teller op negen openluchtspelen en de laatste loot luistert naar de naam Foarby it Boarkumer fjoer die op 8 september in Metslawier in première gaat. De titel en het verhaal zijn ontleend aan het gelijknamige boek van Durk van der Ploeg uit 2008. Voor Van Hijum een hele eer dat juist zij de opdracht kreeg van voorzitter Ruurd Verbeek van de Stichting Iepenloftspul Mitselwier. Want ,,Durk is altiten myn favorite skriuwer west. Dêrom fyn ik it ek sa earfol om te dwaan.’’ Het verhaal gaat over één van de meest memorabele maar vooral ook meest dramatische episodes uit de historie van het tweelingdorp Peazens en Moddergat. Te vroeg uitvaren van de vissersvloot in het voorjaar van 1883 mondde uit in een ramp die ruim 80 vissers het leven kostte. Van der Ploeg werkte dit thema in romanvorm uit en het was voor Van Hijum onmiddellijk duidelijk hoe de verhaallijn zou moeten lopen. Van Hijum schrijft alles handmatig uit met een dun potlood zodat de tekst via het ouderwetse gummetje naderhand kan worden aangepast. ,,As it wol dan komme je yn in seker ritme en eins moatte je dat net ûnderbrekke.’’ Dat gebeurt in de praktijk echter maar al te vaak en dat is bij de revisie bijna altijd zichtbaar. Wel heeft de auteur tijdens het schrijven al contact met de regisseur, in dit geval Binne Reitsma uit Blije, om te overleggen wat er mogelijk is. ,,As ik skriuw ha’k wat foar eagen en dat jou ik oan de regisseur.’’ Na die fase gaat het script steevast naar Hans Brans die het van commentaar voorziet. ,,Hy hie dizze kear gjin kommintaar.’’ Dan volgt de fase dat het allemaal moet worden overgedragen aan de uitvoerders. ,,It is myn bern hast wêr’t ik ôfskie fan nim.’’ Voor Van Hijum zijn de personages heel belangrijk, ,,Dy moatte goed delsetten wurde, mei emoasje. Dan hoegt it dekôr net iens goed te wêzen.’’ Een blijspel is het niet, dat zou ook niet bij het thema passen. Het is een levensverhaal dat past bij de regio en het wordt volgens Van Hijum uitgevoerd in een heel mooi en origineel decor. Kaarten voor 8, 9, 10, 15, 16 en 17 september zijn te verkrijgen op www.iepenloftspulmitselwier.nl.