Project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden naar volgende fase

BUITENPOST - Het ontwerptracébesluit (OTB) en het milieueffectrapport (MER) van het project Extra Sneltrein Leeuwarden – Groningen worden eind november ter inzage gelegd.

In het ontwerptracébesluit staat in detail beschreven welke aanpassingen op het traject Groningen- Leeuwarden worden uitgevoerd en welke maatregelen er worden genomen op het gebied van onder andere geluid. De provincies Fryslân en Groningen en ProRail organiseren daarom samen met de aanliggende gemeenten eind november, begin december informatiemarkten in verschillende plaatsen langs het spoor. OTB ter inzage Op 25 november worden het ontwerptracébesluit (OTB) en Milieueffectrapport (MER) vrijgegeven voor publicatie door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Vanaf dat moment kan iedereen die dat wil een zienswijze indienen over de plannen bij het Rijk. De documenten zijn online in te zien op www.platformparticipatie.nl/esgl. De link werkt op het moment dat de documenten ter inzage worden gelegd. Maar ook op de provinciehuizen van de provincies Fryslân en Groningen. Daarnaast liggen de stukken ook ter inzage in de gemeentehuizen van de gemeenten Leeuwarden, Tytsjerksteradiel, Dantumadiel, Achtkarspelen, Kollumerland, Zuidhorn en Groningen. Tijdens deze periode worden verschillende informatiemarkten georganiseerd om belanghebbenden en geïnteresseerden te informeren en vragen te beantwoorden over het project. Deze informatiemarkten vinden eind november, begin december plaats in Groningen, Hoogkerk, Zuidhorn, Buitenpost, Feanwâlden, Hurdegaryp en Leeuwarden. Aanbesteding van contracten Het project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden is opgedeeld in drie verschillende contracten. Een contract voor de onderdoorgang bij Hurdegaryp, een contract voor de onderdoorgang bij de Paterswoldseweg in Groningen en een contract waarin alle overige werkzaamheden aan het spoor zitten. In dit laatste contract zitten bijvoorbeeld de spoorverdubbeling tussen Zuidhorn en Hoogkerk en de perronverlengingen. In de zomer is de aanbesteding van het contract onderdoorgang Paterswoldseweg in Groningen al gestart. Daarnaast is ook de aanbesteding van de overige werkzaamheden aan het spoor nu gestart. De aanbesteding van de onderdoorgang bij Hurdegaryp start begin 2017. Start uitvoering Dat de aanbesteding nu is gestart betekent niet dat de aannemer na gunning van het contract meteen buiten kan beginnen met de werkzaamheden. Dat kan pas wanneer het Tracébesluit definitief is en wanneer de nodige vergunningen zijn afgegeven. Het gaat dan onder meer over een omgevingsvergunning die gemeenten moeten afgeven. Dit is op zijn vroegst begin 2018. De aannemer maakt na gunning eerst een definitief ontwerp. Planning In de planning komt de verwachte indienststellingsdatum van de extra sneltreinen en langere treinen uit op uiterlijk eind 2020. Tijdens de aanbestedingsprocedure worden de aannemers uitgedaagd om het werk en daarmee de indienststelling zo snel als mogelijk gereed te hebben. Hierdoor hopen we dat de extra sneltrein eerder rijdt. Sommige deelprojecten, zoals de onderdoorgangen Paterswoldseweg en Hurdegaryp, zijn waarschijnlijk eerder gereed. De planning is daarnaast afhankelijk van eventuele bezwaarprocedures. Hier is in de planning nu geen rekening mee gehouden.