Stichting De Fryske Mole krijgt belangrijke ‘POM-status’

Surhuisterveen - De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 26 januari jl. stichting De Fryske Mole aangewezen als professionele organisatie voor monumentenbehoud (POM-status).

Stichting De Fryske Mole is de tweede molenstichting in Nederland die deze status krijgt. Verder hebben in Noord-Nederland alleen de Stichting Oude Groninger Kerken en de stichting Alde Fryske Tsjerken deze status. De POM-status is de erkenning van de Nederlandse overheid dat stichting De Fryske Mole als “grote” monumentenorganisatie haar kerntaak, het in stand houden van haar rijksmonumentale molens, op een professionele wijze verricht. Voorzitter Wiepke Schukken van Stichting De Fryske Mole is zeer ingenomen met de aanwijzing. ,,Hier mogen we trots op zijn. Het is een belangrijke blijk van vertrouwen en een mooie bevestiging van onze visie en beleid op het gebied van instandhouding van de molens in de provincie Fryslân. Wij zien het als een erkenning van de resultaten die de vrijwillige molenaars en de besturen sinds de oprichting van de Fryske Mole in 1970 hebben bereikt. Maar zeker ook als een stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan.” Om als POM-organisatie aangemerkt te worden moest de Fryske Mole (DFM) aantonen:
  • een statutaire doelstelling te hebben tot instandhouding van cultureel erfgoed;
  • dat de kwaliteit van uitvoering van de werkzaamheden is geborgd;
  • dat de professionele omgang met beschermde monumenten structureel en consequent is;
  • dat de stichting een financieel stabiel beleid voert;
  • dat het merendeel van de monumenten er goed bij staat.
Voor De Fryske Mole biedt de status voordelen bij de aanvraag voor instandhoudingssubsidie van de molens:
  • voor al de 42 molens kan in het vervolg én tegelijkertijd én (administratief) eenvoudiger subsidie worden aangevraagd en wordt het  verantwoordingstraject eenvoudiger;
  • daarnaast krijgen subsidieaanvragen van organisaties met de POM-status voorrang als sprake is van een tekort aan subsidie;
  • misschien wel de belangrijkste verworvenheid is dat De Fryske Mole de verleende subsidie mag inzetten bij die molens die dat het hardst nodig hebben. De organisatie mag en kan daarmee schuiven met de subsidiegelden.
De rijksoverheid verwacht van De Fryske Mole dat zij actief bijdraagt aan het verbeteren van de monumentenzorg door andere (molen-)organisaties zoveel mogelijk te helpen zich verder te professionaliseren.