Historische Friese bouwwerken krijgen opknapbeurt

Regio - 43 Friese monumenten ontvangen subsidie van de provincie voor restauraties. Een aantal krijgt een nieuwe bestemming of een onderhoudsbeurt.

Het totaalbedrag aan financiële steun om de monumenten weer bij de tijd te brengen is ruim € 1,7 miljoen.

Gedeputeerde Johannes Kramer is blij met de initiatieven uit de mienskip. ,,Hjirmei wurde ferskate bouwurken wer in hiel ein hinne takomstbestindich makke, sadat wy, mar ek ús neiteam genietsje kin fan ús weardefolle monuminten-histoarje yn de provinsje."

Een voorbeeld van een beloond plan, waarbij aanvragers een restauratie met herbestemming combineren, is de kerk in Offingawier. Deze wordt omgevormd naar cultureel en maatschappelijk dorpsgebouw. Een ander voorbeeld is een kop-hals-romp boerderij in Jannum die dienst gaat doen als bed & breakfast.

Kwetsbaar erfgoed
Torens en bepaalde specifieke kerkonderdelen zijn vaak kwetsbaar. Dit jaar krijgen dan ook zeven kerktorens en een uurwerk (Johanneskerk in Weidum) subsidie. Ook de restauratie van de bijzondere monumentale trap in de Kanselarij in Leeuwarden krijgt financiële steun van de provincie.

Rijksmonumentale molens zijn monumenten die doorlopend veel onderhoud vragen. Dit jaar krijgen 22 molens een aanvullend bedrag op de eerder verkregen Rijksbijdrage. Dit is 15% provinciaal geld bovenop de bijdrage vanuit Den Haag. Deze bijdrage geldt voor de onderhoudsperiode van 2019 tot 2024.

Overzicht verleningen subsidieregeling monumenten Fryslân 2018

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Per categorie:                                                               december 2018                  Bedrag in hele euro’s

P2.1 Restauratie met herbestemming Rijksmonumenten, niet zijnde een boerderij in agrarisch gebruik

  1

Kerktoren, Fiifgeawei 6

Offingawier

€       57.244

  2

Baarhuisje bij Vitusdijk 27

Blauwhuis

€       32.743

  3

Kop-hals-romp boerderij, Holpaed 18

Dronrijp

€     157.494

  4

Hobbemastate, Hobbemasingel 8

Dronrijp

€     200.000

  5

Pakhuis ’t Kalf, Noordijs 4

Harlingen

€     117.060

  6

Toren Martenskerk

Scharnegoutum

€       48.580

  7

Uurwerk Johanneskerk, Lytse Buorren 3

Weidum

€       14.756

  8

Toren Terptsjerke, Om ‘e Toer 4

Akkrum

€       63.855

  9

Toren Meinardswei 3

Minnertsga

€       71.935

10

Spiltrap en gewelven De Kanselarij, Turfmarkt 13

Leeuwarden

€       52.261

11

Kop-hals-romp boerderij Sinaeda State, Sinaedawei 23

Tzummarum

€     110.709

12

Kop-hals-romp boerderrij, Tsjerkestrjitte 1

Jannum

€        84.053

13

Vieringtoren R.K. Kerk H. Martinus, Singel 62

Sneek

€        72.496

14

Toren Westermar

Joure

€      168.537

15

Boerderij Oppenbuorren-West 1

Oudega

€        22.962

16

Schip Sint Martinuskerk, Buorren 13

Bitgum

€        25.807

17

Toren Hervormde Kerk, Slachtedijk 1

Ryptsjerk

€        55.582

 

 

P2.1 Restauratie en herbestemming rijksmonumenten instellingen bijzonder provinciaal belang

18

Toren, De Wier 7

Koarnjum

€     75.476

19

Tsjongermûne bij Schoterlandseweg

Mildam

€     48.965 

 

 

P2.2 Restauratie herbestemming niet- Rijksmonumenten

 1

Kantoren en opslag, Appelmarkt 10

Bolsward

€      50.000

 2

Koetshuis bij monumentale boerderij, Overijsselseweg 16

Leeuwarden

€      50.000

 

 

 

P2.3 Onderhoud rijksmonumentale molens

 1

Korenmolen, Bolwerk Zuidzijde 81

Sloten

€     9.000

 2

Cornwerdermole nabij Sotterumerdijk 19

Cornwerd

€     9.000

 3

Molen Windmotor Greate Wierum, De Oude Ryd

Lytsewierum

€     9.000

 4

Feanstermoune bij Koartwâld 6

Surhuisterveen

€     9.000

 5

Terpzicht, It Aldlân 4c

Marssum

€     6.203

 6

Windmotor Weidumerpolder bij Dekemawei 2

Weidum

€     9.000

 7

Windmotor Baaijmer Polder bij Kleasterwei 7

Baaium

€     7.348

 8

Windmotor nabij Mokkebank

Mirns

€     4.434

 9

Marssumermolen, R. Veemanstrjitte 1b

Marssum

€     9.000

10

Kingmatille, Keimptilsterdyk 12a

Dronrijp

€     8.890

11

De Rentmeester, Mieddyk 39b

Menaldum

€     8.968

12

De Puollen, Puoldyk 69a

Dronrijp

€     9.000

13

Huinsermole, nr. 39

Huins

€     9.000

14

Oudkerkermolen, Rhaladyk 19

Aldtsjerk

€     9.000

15

De Groene Molen, Groene Dijk 11

Joure

€     6.341

16

De Reiger, Veendijk 4

Nijetrijne

€     9.000

17

De Kievit, Sânwei 21a

Menaldum

€     8.420

18

Windmotor De Twee Provinciën bij Sarabos 13

Gerkesklooster

€     9.000

19

Windmotor Tirnserpolder bij Thaborwei 8

Ysbrechtum

€     9.000

20

De Hatsumermole, Keimptilsterdyk 2a

Dronrijp

€     9.000

21

Windmotor Kleiterpolder, Yndyk/Hegedyk

Boazum

€     9.000

22

Grevensmolen, Deelwal 4

Vegelinsoord

€     8.382

 

 

 43   Totaal

€  1.765.501