Koninklijke Onderscheidingen gemeente Leeuwarden

Leeuwarden - Het Stadhuis te Leeuwarden was donderdag 26 april het decor van de uitreiking van een aantal Koninklijke Onderscheidingen.

De volgende personen mochten een Koninklijke Onderscheidingen in ontvangst nemen:

Erik Klomp (Erik)

Geboren op  16 juli 1947 te Gouda

Wonend te Leeuwarden

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Klomp heeft  verschillende functies bekleed binnen Roeivereniging Wetterwille, zoals penningmeester, voorzitter en examinator van de examencommissie en  zit hij in de jury bij de botenkeuring voor de Roei-11stedentocht en draait hij bar- en schoonmaakdiensten. Voorts is de heer Klomp penningmeester en voorzitter geweest van Toonkunstkoor Concordia en vanaf 2000 koorcommissaris, lid van de Muziekcommissie en gastheer tijdens concerten. Andere activiteiten zijn voorzitter van de Seniorenclub Jorritsma Bouw Bolsward, voorzitter van de Probusclub De Doorlopers, lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Rendant en diverse beroepsgerelateerde activiteiten. De laatste jaren is de heer Klomp gids/schipper en voorzitter van de Stichting Praamvaren Leeuwarden.

 

Elisabeth Cornelia van Leeuwen-Wijker

Geboren op 6 juni 1945 te Amsterdam

Wonend te Leeuwarden

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw van Leeuwen-Wijker  was als bestuurslid van het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Leeuwarden, verantwoordelijk voor de coördinatie van de jaarlijkse collecteactie. Als voorzitter van de Unie van Vrijwilligers te Leeuwarden was mevrouw van Leeuwen-Wijker  medeverantwoordelijk voor de 500 vrijwilligers, die werkzaam waren in projecten van diverse zorginstellingen, zoals het Medisch Centrum Leeuwarden, de Bloedbank Sanquin en de maaltijdvoorziening tafeltje-dekje te Leeuwarden. Tot heden is mevrouw van Leeuwen-Wijker  bestuurslid-voogdes en voorzitter van de verhuur- en beheercommissie van Stichting Sint Anthony Gasthuis te Leeuwarden. Als zodanig heeft zij een woonvisie ontwikkeld en een bijdrage geleverd aan de professionalisering van de dienstverlening vanuit het gasthuis aan de bewoners.

 

Anna Margaretha Catharina Veenendaal (Anna)

Geboren op 7 januari 1949 te Amersfoort

Wonend te Leeuwarden

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Veenendaal  is meer dan twintig jaar actief binnen Orpheus, een landelijke vereniging die zich richt op hulpverlening bij gevoelens van homo- of biseksualiteit in een heterorelatie. Zij biedt mensen, als ervaringsdeskundige, een luisterend oor en welgemeend advies en organiseert gespreksavonden. Op landelijk niveau begeleidt mevrouw Veenendaal  vrouwen-weekenden. Daarnaast is zij de drijvende kracht achter de Commissie Vorming & Training en geeft zij binnen de werkgroep Noord-Nederland  voorlichting en verzorgt zij workshops. Als vrijwilliger binnen COC Friesland geeft zij voorlichting aan scholen en groepen. Naast de activiteiten voor Orpheus en COC is mevrouw Veenendaal jarenlang mantelzorgster geweest voor een alleenstaande  vrouw.

 

Nanja Johanna van der Meulen-Zandberg (Nanja)

Geboren 10 september  1945 te Leeuwarden

Wonend te Leeuwarden 

Benoemd tot Ridder  in de Orde van Oranje-Nassau

Jarenlang is mevrouw van der Meulen-Zandberg betrokken geweest bij de Astma Patiëntenvereniging , afdeling Friesland. Zo was zij kaderlid in de regioraad van Friesland en regiocontactpersoon. Als voorzitter  van de landelijke afdeling heeft zij bijgedragen aan de fusies van de Astmapatiëntenvereniging VbbA, de Cara Patiënten-Vereniging en het Longfonds.  Binnen de organisatie was zij lid van de redactiecommissie van het verenigingsblad  en heeft zij zich ingezet voor een landelijk dekkend netwerk van lotgenotencontact  en was zij actief in de klankbordgroep voor ouders van een kind met Astma. Mevrouw van der Meulen-Zandberg  was medeoprichter, voorzitter en vrijwilliger bij de Stichting De Zonzoekers. Als vrijwilliger bij de Stichting Dag Herdenkingen Geweldsslachtoffers  heeft zij zich ingezet  voor een gedenkteken “ een boom van Respect “ tegen zinloos geweld in Leeuwarden. Overige vrijwilligersactiviteiten door haar verricht zijn penningmeester voor de Vrouwenvereniging van de Gereformeerde Kerk,  vrijwilliger/trainer en begeleider bij de Wandelclub De Vluchtheuvel in Leeuwarden  en oprichter/voorzitter van de bewonerscommissie van de Hooidollen.

 

Sybrandus van der Meer (Siep)

Geboren 10 september  1949 te Leeuwarden

Wonend te Leeuwarden

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer van der Meer  zat vanaf 2004 voor gemeentebelangen in de gemeente Boarnsterhim in de raad en sinds 2014 voor gemeentebelangen in de raad van de gemeente Leeuwarden. De heer van der Meer is zelfstandig ondernemer en nam van daaruit kennis en ervaring mee in het raadslidmaatschap. Zijn interessegebied en inbreng ligt bij economie, sport en recreatie. De heer van der Meer komt op voor de belangen in de dorpen. Het feit dat hij lang in Grou heeft gewoond en gewerkt heeft dat dorp geholpen bij de ontwikkelingen van de laatste jaren. Hij is mede initiatiefnemer geweest van het pontje voor toeristen en inwoners van Grou tussen het dorp en het recreatieoord Yn ‘e Lijte en  heeft zich sterk gemaakt voor sportfaciliteiten voor valide en minder valide mensen in de breedste zin van het woord.  Als raadslid was de heer van der Meer de laatste periode actief als voorzitter van forumbijeenkomsten.
 

Sas Rienk Jepkema  (Sas)

Geboren  19 november 1946 te Harlingen

Wonend te Leons

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Jepkema  zet zich al 37 jaar in voor de leefbaarheid van de dorpjes Húns en Leons. Zo beheert hij de archieven en organiseert hij biljart- en kaartactiviteiten in het dorpshuis De Murdhoun te Húns. Daarnaast is de heer Jepkema vele jaren actief in vele geledingen van de kaatsbond, van plaatselijk tot provinciaal niveau. Als adviseur en secretaris van de Ring van Leeuwarden, een vereniging van kleinschalige ondernemingen rond de stad Leeuwarden die zich willen profileren op met name toeristisch gebied heeft  de heer Jepkema de website gerealiseerd , de promotie verzorgd en een open dag georganiseerd.

 

Petronella Antonia Maria Slagter-Adelaar (Nelleke )

Geboren 17 juli 1954 te Soest

Wonend te Hijum

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

In de periode 2006-2010 is mevrouw Slagter-Adelaar  als lid en als raadslid van Gemeente Belangen Leeuwarderadeel een belangrijke steun geweest . Zij was nauw betrokken bij het schrijven van het verkiezingsprogramma. Dertien jaar lang is mevrouw Slagter-Adelaar voorzitter van de Watersportvereniging De Klompskippers. Zij heeft verschillende zaken losgetrokken, waaronder de privatisering van de jachthaven in Britsum en heeft zelfs de taak van havenmeester op zich genomen . Als voorzitter van de Vereniging van Dorpsbelang is mevrouw Slagter-Adelaar  van onschatbare waarde en heeft zij veel voor het dorp Hijum betekend. Zij is de motor van tal van activiteiten die haar betrokkenheid bij het dorp tonen.

 

Martha van der Meij-Boonstra (Martha)

Geboren 23 juni 1940 te Leeuwarden

Wonend te Stiens

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw van der Meij-Boonstra is al 25 jaar vrijwilliger bij de Unie van Vrijwilligers in Leeuwarden. In de beginjaren in het Bonifatius Hospitaal en later in het Medisch Centrum Leeuwarden is zij werkzaam in het project Bloemen en Fruit.

Sinds 2000 is mevrouw van der Meij actief als winkelbediende, serveerster en gastvrouw bij de Museum De Grutterswinkel. Voorts vervult mevrouw van der Meij-Boonstra de rol als gastvrouw in het Theehuis op de Noorderbegraafplaats. Naast het verzorgen van de drankjes biedt zij een luisterend oor. Verder is mevrouw van der Meij-Boonstra nog actief als ouderling bij de Gereformeerde kerk De Hege Stins in Stiens en is zij tweede voorzitter bij zangvereniging Looft Den Heer in Stiens.

 

Marco Steven Luik ( Marco)

Geboren 18 juni 1968 te Leeuwarden

Wonend te Stiens

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Luik is als vrijwilliger actief  bij Muziekvereniging Studio Stiens, alsmede tweede penningmeester en beheerder van het gebouw van de Showband Takostu Stiens. Bij de Muziekvereniging was de heer Luik instrumentenbeheerder en lid van de commissie die de afsplitsing van de vereniging begeleidde, coördineert hij het ophalen van de donateursgelden , coördineert de schoonmaak, het onderhoud, de bardiensten en de planning van het gebouw en heeft  zich ingezet tijdens de bouw van het eigen verenigingsgebouw. Bij Handbalvereniging Friese Handbal Combinatie  is de heer Luik bestuurslid, scheidsrechter, verantwoordelijke  voor de inning van de contributie en regelt hij de ordedienst in de zaal bij wedstrijden en begeleidt de wedstrijden voor de heren. De heer Luik is als vrijwilliger betrokken bij voetbalvereniging SC Stiens. Hier draait hij bardiensten, is hij gastheer en verantwoordelijk voor het kasbeheer.