Provincie Fryslân: 110 banen minder

Leeuwarden - De provincie Fryslân gaat, door onder andere het afronden van grote infraprojecten en het krimpen van de provinciale begroting, met beduidend minder personeel werken.

Komend jaar neemt het aantal arbeidsplaatsen af met 110 fte. Dit gebeurt zonder gedwongen ontslagen. Om dit alles op een goede manier te laten verlopen is het Strategisch Personeelsplan (SPP) vastgesteld.

Het plan wordt gerealiseerd door het terugdringen van de inhuur, het niet verlengen van tijdelijke contracten en het overplaatsen van de brug- en sluisbedienaars van het Prinses Margrietkanaal naar Rijkswaterstaat. Ook is er sprake van vrij veel natuurlijk verloop vooral vanwege pensionering.

De krimpende begroting en een deels veranderende rol en positie van de provincie in de samenleving vraagt om andere inzet van personeel. Met het SPP wordt bepaald wat dit betekent voor de benodigde kwaliteit en kwantiteit van het personeel. Het plan geeft inzicht in de ontwikkeling van de functies en aantallen de komende jaren.

Provinciale Staten, het personeel en de medezeggenschapsraad zijn geïnformeerd over de plannen. De Ondernemingsraad is betrokken bij het opstellen van het SPP. Bij de verdere uitwerking worden het personeel en de OR nauw betrokken. Met het SPP en de ingezette wijze van werken met opgaven is nu extra budget beschikbaar. Dit biedt kansen en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling van personeel om blijvend benodigde kennis en vaardigheden te ontwikkelen en onderhouden. Provinciale Staten zijn gevraagd het plan in juni te behandelen.