Vadervleugel in PI Leeuwarden geopend

Leeuwarden - De vadervleugel in de Penitentiaire Inrichting (PI) Leeuwarden is donderdag 28 juni officieel in gebruik genomen.

Op deze afdeling worden gedetineerde vaders bij elkaar geplaatst en kunnen ze deelnemen aan het project gezinsbenadering. Op die manier moet voorkomen worden dat kinderen nadelige gevolgen ondervinden van het feit dat hun vader in de gevangenis zit. De kans is bovendien groter dat gedetineerden niet terugvallen in crimineel gedrag wanneer ze hun vaderrol zo goed mogelijk kunnen invullen en er sprake is van een goede band met het gezin.

Het project gezinsbenadering is in 2017 gestart in PI Leeuwarden en de gevangenis Esserheem in Veenhuizen en gaat met de opening van de vadervleugel een nieuwe fase in. Minister Sander Dekker verrichtte op 23 april dit jaar de opening van de vadervleugel in Esserheem. Bij de gezinsbenadering zijn veel partijen betrokken. Naast de twee penitentiaire inrichtingen zijn dit bijvoorbeeld de wijkteams (als spil in zorg- en hulpaanbod), gemeenten, reclassering, jeugdzorg, het Veiligheidshuis, de Hanzehogeschool en vrijwilligersorganisaties zoals Exodus, Humanitas en Gevangenenzorg.

Skype vanuit cel
Gedetineerde vaders die (nog) niet op de vadervleugel zitten kunnen, wanneer dit in het belang is van hun kind(eren),  tijdens hun detentie eveneens gebruik maken van voorzieningen in het kader van de gezinsbenadering. Zo kunnen kinderen in een kindvriendelijk ingerichte gezinskamer op bezoek bij hun vader en is er een mogelijkheid dat vaders vanuit de eigen cel via skype hun kinderen voorlezen of helpen met huiswerk. Gedetineerden die dusdanig gemotiveerd zijn dat ze geplaatst worden op de vadervleugel kunnen ook deelnemen aan speciale trainingen en cursussen over thema’s als vaderschap en opvoeden.

De gezinsbenadering sluit prima aan bij de aanbevelingen die de Kinderombudsman in november 2017 deed in het rapport ‘Zie je mij wel?’. Hierin staat dat kinderen met een ouder in detentie betere informatie, zorg en ondersteuning willen. In Nederland zijn er naar schatting 25.000 kinderen met een vader of moeder in de gevangenis.

Onthulling bord
De opening van de vadervleugel in PI Leeuwarden gebeurde in aanwezigheid van gedetineerden, gevangenispersoneel en medewerkers van organisaties en instanties die een rol spelen bij de gezinsbenadering. Enkele gedetineerde vaders vertelden wat het project tot nu toe voor hen heeft betekend in het aanhalen van de contacten met hun kinderen. Speciale genodigden waren Hayley Morris en  Corin Morgan-Armstrong, beiden werkzaam op de ‘Family intervention unit’ in de gevangenis Parc Prison in Wales. Morgan-Armstrong verrichtte samen met de vestigingsdirecteuren Obe Veldman (PI Leeuwarden) en Marie-Anne de Groot (PI Veenhuizen) de openingshandeling door een bord met de opdruk ‘vadervleugel’ te onthullen. 

De twee gasten uit Wales hebben de nodige ervaring met gedetineerde vaders en hun kinderen. De gevangenis in Wales was in 2010 de eerste in Europa waar een speciale ‘vaderafdeling’ is geopend. Met succes. Zo is de recidive onder deze specifieke groep fors gedaald. Minder dan een derde van de gedetineerde vaders is na het uitzitten van de straf op de speciale afdeling opnieuw in de gevangenis terechtgekomen.

PI Leeuwarden en PI Veenhuizen zijn de eerste twee gevangenissen in Nederland waar de gezinsbenadering is geïntroduceerd. Door de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de aanpak en de effecten van het project.