Gemeente Leeuwarden en Provincie Fryslân blijven samenwerken tegen klimaatverandering

Leeuwarden - De provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden hebben de gezamenlijke ambitie om actief bij te dragen aan de energietransitie om klimaatverandering tegen te gaan. Hiervoor is op vrijdag 20 juli door gedeputeerde Schrier en wethouder Van Gelder een samenwerkingsovereenkomst getekend. In deze overeenkomst zijn concrete afspraken gemaakt hoe beide overheden kunnen bijdragen aan de energietransitie en welke doelen zij zich stellen.

In de samenwerkingsovereenkomst is onder andere afgesproken dat iedereen mee kan doen met de energietransitie. De gemeente zet in op het bereiken van 500 huishoudens per jaar om hun energierekening te verlagen met 25,00 euro per maand.

De afgelopen jaren hebben gemeente Leeuwarden en provincie Fryslân achtereenvolgens samen gewerkt aan de samenwerkingsprogramma's 'Slim met Water en Energie' en 'Groen Werkt!' Door de efficiënte personele inzet en enthousiasme op alle niveaus zijn goede resultaten bereikt. Deze resultaten en ervaringen leggen de basis voor een nieuwe samenwerking op het beleidsveld energietransitie. Met de samenwerking worden de complexe opgaven, zoals hoe we onze wijken willen verduurzamen, aangepakt en taken verdelen.

Friese Energiestrategie

In 2017 is intensief samengewerkt, ook met alle Friese partners, aan de opstelling van de Friese Energiestrategie. De lange termijn doelstellingen in de Friese Energiestrategie vormen belangrijke input voor de gemeente en de provincie bij zowel huidig als toekomstige beleid. Deze doelstellingen zijn dan ook het uitgangspunt van de overeenkomst.