ROC Friese Poort geen huurder Cambuurstadion - Update -

Leeuwarden - ROC Friese Poort gaat geen ruimte huren in het toekomstig te realiseren Cambuurstadion. De gemeente Leeuwarden komt de afspraken over tijdelijke huisvesting voor Friese Poort niet na zo meldt de ROC op haar website.

Vertrouwen beschadigd
Remco Meijerink: ,,Het niet nakomen van bestuurlijke afspraken, maar vooral het ontkennen daarvan, heeft zo’n grote impact op onze vertrouwensrelatie met de betrokken wethouders, dat ROC Friese Poort geen basis meer ziet voor verdere bestuurlijke samenwerking met de gemeente Leeuwarden in dit project. Er moet de komende jaren nog veel en intensief door alle betrokkenen worden samengewerkt om de ontwikkeling van het WTC-gebied en realisatie van het nieuwe stadion te realiseren. Daarbij is een goede vertrouwensrelatie tussen alle betrokken partijen een absolute voorwaarde. We zien ons hierdoor genoodzaakt op zoek te gaan naar een andere locatie."

Ontzettend jammer voor medewerkers en studenten
,,We vinden het ontzettend jammer, vooral voor onze studenten en medewerkers, dat we dit besluit moeten nemen. De meerwaarde die wij zagen in het huisvesten van ons onderwijs in dit gebied, was de reden om huurder te willen worden. Dat studenten kunnen leren binnen hun toekomstig werkveld geeft een kwaliteitsimpuls aan onze opleidingen. We hebben de afgelopen jaren als potentieel huurder maximaal meegedacht en meebewogen in dit project. Rekening houdend met alle belangen. Maar wel altijd binnen de kaders van wat voor onze studenten, onze medewerkers en ons onderwijs van belang is. Daar liggen onze prioriteiten. De huisvesting moet in dienst staan van ons onderwijs, nooit ten koste gaan van het onderwijs."

Afspraken juli 2018
,,
We waren tevreden met de afspraken die we voor de zomervakantie met gemeente en de Stadion Ontwikkeling Cambuur (SOC) hebben gemaakt: extra zekerheden voor het halen van de uiterste opleverdatum van 1 juli 2021 en de mogelijkheid voor tijdelijke huisvesting voor onze studenten voor rekening van de gemeente. Deze tijdelijke huisvesting werd ons door de gemeente toegezegd om twee redenen: Als compensatie voor de vertraging die al in het proces is ontstaan (oplevering Cambuurstadion in 2021 in plaats van 2020) en om het risico weg te nemen dat bij verdere vertraging (oplevering na 1 juli 2021) de opleidingen het nog langer zonder passende huisvesting moeten stellen."

Vervangende huisvesting
,,Na de zomervakantie zijn we meteen met de ambtenaren van de gemeente om tafel gegaan voor het zoeken van tijdelijk vervangende huisvesting. We hebben gezamenlijk locaties verkend. In die gesprekken is meerdere malen gesproken over de kosten. Afgelopen woensdag gaven de betrokken wethouders aan geen zorg te willen dragen voor de kosten voor vervangende huisvesting. En beweerden tot onze verbijstering zelfs die afspraak niet gemaakt te hebben. ROC Friese Poort hecht aan betrouwbaarheid en waardenvast handelen van bestuur, medewerkers en studenten. Het is onderdeel van onze onderwijsvisie. Wij kunnen zo niet verder."

Terugblik proces
ROC Friese Poort heeft in het voorjaar van 2016 contact gezocht met de SOC voor de herhuisvesting van een aantal opleidingen. Opleidingen die aanvankelijk in 2019 zouden verhuizen van de locatie Wilaarderburen naar een nieuwe nog nader te bepalen locatie. De huidige huisvesting van deze opleidingen is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen die ROC Friese Poort stelt aan een inspirerende werk – en leeromgeving voor haar studenten en medewerkers. Er is destijds stevig met de SOC onderhandeld over de voorwaarden waaronder ROC Friese Poort huurder kon worden in het nieuwe stadion. Voor ROC Friese Poort was een van de belangrijkste voorwaarden de termijn van realisatie: 1 juli 2020 met een uiterste deadline van 1 juli 2021. De haalbaarheid van deze uiterste opleverdatum is als ontbindende voorwaarde opgenomen in de intentieovereenkomst die op 19 juni 2017 is afgesloten tussen ROC Friese Poort en de SOC.

Begin 2018 werd duidelijk dat de realisatie van de planning ernstig onder druk kwam te staan en dat 2020 niet haalbaar bleek. Maar ook dat de uiterste datum van 1 juli 2021 twijfelachtig werd. ROC Friese Poort heeft toen externe deskundigen een onderzoek laten doen naar de haalbaarheid van de deadline van 1 juli 2021. Daar werd dit beeld bevestigd. Hierover zijn diverse gesprekken gevoerd, en uiteindelijk is op 20 juli 2018 besloten de intentieovereenkomst te ontbinden. De SOC is hiervan formeel op de hoogte gesteld en ook Cambuur en de gemeente Leeuwarden zijn hierover geïnformeerd.

Dit was reden voor projectontwikkelaar en gemeente Leeuwarden om – beide afzonderlijk - opnieuw met ROC Friese Poort om tafel te gaan. Gedurende een aantal dagen hebben bestuurlijk en ambtelijk diverse gesprekken plaatsgevonden. Dit leidde uiteindelijk tot een pakket van maatregelen en garanties die de haalbaarheid van de deadline meer realistisch maakten. En nog belangrijker, de druk op het huisvestingsvraagstuk van ROC Friese Poort verminderden. In het bestuurlijke overleg van 20 juli is met betrokken wethouders van de gemeente Leeuwarden en het bestuur van ROC Friese Poort afgesproken dat er per 1 juli 2019 tijdelijke huisvesting voor een aantal opleidingen zou komen in de binnenstad van Leeuwarden. De kosten voor de huur, zou de gemeente voor haar rekening nemen. De intentie was tot een nieuwe overeenkomst te komen, waarin de mondeling gemaakte afspraken opnieuw zouden worden vastgelegd.

Afgelopen weken zijn de afspraken tussen alle betrokken partijen beschreven. Ook zijn de toezeggingen van de gemeente Leeuwarden inzake tijdelijke huisvesting in de binnenstad op ambtelijk niveau nader uitgewerkt en geconcretiseerd. Afgelopen woensdag hebben betrokken wethouders echter laten weten de afspraken niet na te kunnen komen. En ze ook niet te herkennen als gedane belofte.

Alternatief
De komende periode gaat ROC Friese Poort zich beraden over een passend alternatief voor de huisvesting van een deel van haar opleidingen in Leeuwarden.

Persverklaring Cambuur - UPDATE -

SC Cambuur is vanochtend overvallen door het nieuws dat ROC Friese Poort zich terugtrekt uit de WTC planontwikkeling.

Reactie directie en Raad van Commissarissen SC Cambuur: ,,We zijn uitermate teleurgesteld over het plotselinge en eenzijdige besluit van de ROC Friese Poort om zich terug te trekken uit de WTC planontwikkeling. Het is ons inziens een geschil tussen de ROC Friese Poort en de Gemeente Leeuwarden en SC Cambuur is geen partij in de gemaakte afspraken tussen deze twee partijen. Voor SC Cambuur is het onbegrijpelijk dat de ROC Friese Poort, zonder enig vooroverleg met de andere partners, de deur lijkt te sluiten. Uiteindelijk blijft het grote doel om een nieuw stadion voor Cambuur te realiseren in de plannen rondom het WTC-gebied. SC Cambuur blijft zich optimaal inzetten voor de huidige planontwikkeling. We zullen daarom zo spoedig mogelijk in overleg gaan met onze partners Gemeente Leeuwarden, Wyckerveste/BGDD/WTC en wellicht de ROC Friese Poort om het vervolg van het traject te bespreken. De gemeente zou de kosten voor tijdelijk vervangende huisvesting voor haar rekening nemen, maar komt daar nu op terug. Deze afspraak, samen met aanvullende garanties, gaf ROC Friese Poort in juli 2018 juist het vertrouwen om potentiele huurder te blijven in het WTC-gebied. Dat vertrouwen is nu dusdanig beschadigd, dat er geen basis meer is voor verdere samenwerking."

Reactie ontwikkelaar (bron LC)

Het plan voor het nieuwe Cambuurstadion bij het WTC gaat niet door zonder de Friese Poort. Dat zegt Hessel Meijer, directeur van Wyckerveste – de ontwikkelaar van het nieuwe stadion, samen met bouwbedrijf Dijkstra Draisma. ,,Desastreus”, zo betitelt Meijer het afhaken van de Friese Poort voor de stadionplannen.  De Friese Poort maakte vrijdagochtend bekend af te haken als huurder in het nieuwe stadion. ,,Het stadionplan zoals het er nu ligt, is zonder de Friese Poort niet realiseerbaar”, reageert Meijer. ,,En er is geen tijd om op korte termijn een vervangende huurder voor de Friese Poort te vinden.”

ROC Friese Poort schittert door afwezigheid bij persconferentie

Vrijdagmiddag vond er in het Stadhuis van Leeuwarden een personferentie plaats. Wethouder Henk Deinum zei het volgende: ,,Dossier Cambuur betekende tot nu toe veel hobbels. Nu is er een heel grote ontstaan. ROC gaf eerder al aan mogelijk te willen stoppen. Toch wilde men aanvankelijk nog door. Daar leken we op goede manier uit te komen. Zag er voortvarend uit allemaal. Gesprekken van mij en collega Friso Douwstra met Friese Poort met oog op tijdelijke huisvesting leverde op dat we zouden zoeken naar oplossingen binnen financiële kaders. Ook na de zomer nodige gesprekken gevoerd. Laatste weken hadden we steeds beter gevoel teneinde realisatie business-case. Dinsdag nog gesprek gehad met GS en we leken redelijk op koers. Woensdag hadden we overleg met ROC Friese Poort. Daar zouden we stand van zaken bespreken. Alles leek goede kant op de gaan. Maar toen kwam er nieuws dat ons verbaasde: gemeente moest huurkosten op zich gaan nemen. Er bleken dus verschillende opvattingen te bestaan omtrent interpretaties afspraken. De Friese poort wilde de stekker eruit trekken. Zij beweerden dat we iets toe hadden gezegd, wij dachten daar anders over. We wilden niet meebetalen. We zijn vreselijk geschrokken. We geven de moed niet op. We gaan zo snel mogelijk om tafel met de partijen."

Merkwaardig genoeg was ROC Friese Poort niet aanwezig om te reageren. Logisch ook, want onze redactie kwam er al snel achter dat Remco Meijerink en Alice Muller zich respectievelijk 200km en 800km buiten Leeuwarden bevonden. Dan kun je je afvragen hoe slim het is om een persbericht de deur uit te doen terwijl je niet in staat bent om in Leeuwarden aanwezig te zijn, wetende dat er nogal wat partijen zijn die méér willen weten. Nu dus werd het een vervelend welles/nietes dingetje tijdens het persmoment, want wie heeft er nu gelijk? De gemeente of Friese Poort houden ieder hun visie erop na. Friese Poort beperkt zich tot slechts één antwoord. Alice Muller: ,,We laten het bij ons persbericht en willen verder nergens op ingaan.” 

Zie ook: twitter.com/HenkAlbers1970