Deze acht inwoners van gemeente Leeuwarden krijgen maandag een lintje

Acht inwoners van de gemeente Leeuwarden ontvangen maandag een lintje uit handen van burgemeester Sybrand Buma. Dat gebeurt niet op het gemeentehuis, de versierselen worden aan huis gebracht.

Dit zijn de gedecoreerden in willekeurige volgorde:

LID

Wijtse Kemker (74), Britsum Lid van de Ferieniging foar Dorpsbelang, voorzitter van de kerkenraad bij de Gereformeerde kerk, startte het ouderenpastoraat, voorzitter Volkstuinvereniging Stiens e.o. en tuinbeheerder van het complex aan de Griene Leane in Stiens, vrijwilliger Vogelwacht Britsum-Koarnjum-Jelsum, betrokken bij onderhoudswerkzaamheden van historisch park Landgoed Martenastate in Koarnjum, was vrijwilliger/voorzitter van de IJsclub ’t Leechje in Britsum.

Wietze de Boer (79), Goutum Ruim 40 jaar vrijwilliger en zet zich voornamelijk in voor de kwetsbare medemens. Als waarnemend voorzitter heeft hij mede Stichting Aanloophuis door een moeilijke periode geloosd. Als kerkenraadslid en ouderling betrokken bij de Protestantse Gemeente in Goutum, maakte deel uit van de Klachtencommissie Medewerkers van Thuiszorg de Friese Wouden, vrijwilliger bij de kerkdiensten in zorgcentrum Nieuw Mellens, bestuurslid Stichting Present.

Geertje Haringsma-Blaauw (69), Leeuwarden Actief binnen de PvdA-afdeling Menaldumadeel en later die van Leeuwarden, lid van het ombudsteam dat opkomt voor de belangen van kwetsbare mensen. Penningmeester van Stichting Wijkcentrum Heechterp-Schieringen en was nauw betrokken bij de oprichting van wijkrestaurant Lekker Briek.

Hendrik Fridsma (58), Wergea Was voorzitter van jeugdsociëteit SZDRNZLL in Wergea, leider en trainer van het jeugdelftal van Voetbalvereniging Warga. Onder zijn leiding is de vereniging nieuw leven ingeblazen na een bestuurscrisis. Voorzitter Kulturele Kommisje Wergea, actief in Werkgroep Wonen in Wergea, vrijwilliger Bond van Friese Vogelwacht, secretaris St. Merke Kommisje Wergea, redactielid dorpskrant, bestuurslid Sportstichting Wergea, voorzitter buurtvereniging, initiator kaatsvereniging ’t Oosten.

Paule Schaap (50), Eagum Was secretaris van de Merkecommissie voor de drie dorpen Reduzum, Friens en Idaerd. Hield zich o.a. bezig met het organiseren van volksspelen, braderie en straatfestival. Voorzitter Plaatselijk Belang Idaerd, Eagum en Hôflân, betrokken bij de Sportstichting, organiseerde in het millenniumjaar 2000 diverse activiteiten voor jongeren en ouderen, secretaris van Uitvaartvereniging De Laatste Eer en lid Ledenraad Rabobank, was bestuurslid van de Bond Friese Vogelwachten, voorzitter Volleybalvereniging en klassenouder.

Ypie Kerkstra-Pijl (56), Wergea Actief in het dorpsleven van Wergea in muziekvereniging De Kirch, Jeugdsociëteit SZDRNZLL, was bestuurslid van Iepenloftspul Wergea en vervult diverse functies, van schminken tot regieassistent tot productieleiding bij diverse voorstellingen van Iepenloftspul, toneelvereniging Halbertsma en de jaarlijkse Sinterklaasintocht. Was betrokken bij Kaatsvereniging ‘t Oosten, was mede-inititiator van het jubileumboek 100 jaar Kaatsvereniging Het Oosten. Penningmeester De Havensbank, commissielid Wonen Wergea en verzorgt optredens met de trekzak bij diverse activiteiten in Wergea.

Gusta Olivier-Vonk (91), Leeuwarden Verzetsstrijder, bezorgde tijdens WOII illegale krantjes in haar toenmalige woonplaats Zwanenburg. Daarvoor kreeg ze het Verzetsherdenkingskruis. Na de oorlog is zij zich blijven inzetten om mensen bewust te maken van het gevaar van discriminatie, racisme, vooroordelen en onderdrukking. Was bestuurslid, voorzitter en redacteur van Stichting Verenigd Verzet 1940-1945 en zat namens deze stichting in het Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffer. Verzorgt gastlessen aan leerlingen in het basis-, voortgezet-, middelbaar- en hoger onderwijs en verleent medewerking aan lezingen, interviews en herdenkingen. Lid Seniorentheater De Rimpel.

Jan Bijlsma (66), Grou Ruim 40 jaar vrijwilliger bij diverse organisaties, zoals de EHBO en het Rode Kruis. Betrokken bij de Stichting Merenloop Grou. Voor Charitas St. Marcus Parochie en St. Vitusparochie vervult hij diverse functies. Bij het Aanloophuis financieel adviseur, lid kascontrolecommissie en vervult gastheerschap, vrijwilliger bij SchuldHulpmaatje, Talant en Friesma State. Was penningmeester Stichting Hummeltsjehonk in Grou en Volleybalvereniging Iverto en voorzitter van buurtvereniging De Dyk.