Feestelijke uitreiking Koninklijke Onderscheiding na twee maanden wachten

LEEUWARDEN - Anne Sjoerd Bakker, Jacob de Vries, Anton Doele, Aesger Stienstra en Jan Waterlander kregen vandaag eindelijk hun Koninklijke Onderscheiding. Al op 24 april kregen ze een telefoontje van burgemeester Sybrand Buma dat ze zouden worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, maar nu kon de uitreiking ook echt plaatsvinden.

Anne Sjoerd Bakker uit Leeuwarden is al lang vrijwilliger bij Stichting Cultuur Centrum (voorheen Stichting Welzijn Ouderen Leeuwarden). Daarnaast is hij lid en secretaris van de NBG (Nederlands Bijbelgenootschap)-werkgroep in Leeuwarden.

Hij is tevens secretaris van Wijk- en speeltuinvereniging Gerard Dou, wijkpanellid van het Wijkpanel Huizum-West, medepresentator bij het kerkelijk radioprogramma voor Omroeporganisatie LEO Middelsé en collectant in de wijk voor Jantje Beton.

Jacob de Vries uit Reduzum is jaren als vrijwilliger actief geweest in de functie van penningmeester van de merkecommissie (dorpsfeest) van de dorpen Reduzum, Friens en Idaerd. Voor deze dorpen is hij ook actief als penningmeester voor Herdenking en Viering Bevrijding. Daarnaast is hij als penningmeester verbonden aan Swin Swette, een culturele commissie van Plaatselijk Belang.

Ook leverde hij een muzikale bijdrage als muzikant en was hij betrokken bij het millenniumfeest in 2000. In 2018 heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de productie van Oeds fan Fierwei, een onderdeel van het Under de Toer programma in het kader van Culturele Hoofdstad. Voorts is hij voorzitter van Uitvaartvereniging De Laatste Eer.

Anton Doele uit Leeuwarden begon al op jonge leeftijd als vrijwilliger bij het Kerkgenootschap. Hij was secretaris en muzikant van het Kurios Kombo, waarvan de opbrengst van hun LP-verkoop werd geschonken aan goede doelen (Terres des Hommes).

Verder was hij actief namens de vakbond voor de Piano en Orgelbranche en zat hij in het bestuur van verschillende wijkverenigingen. Hij heeft zich in het bijzonder ingezet voor het ontstaan van het multifunctionele wijkgebouw in Camminghaburen.

Daarnaast is hij voorzitter van de Stichting Leefbaarheid Camminghaburen, secretaris van het wijkpanel Camminghaburen en interim bestuurslid Beheerstichting Camminghaburen.

Aesger Stienstra uit Alde Leie is al 47 jaar de spil achter de dorpskrant ‘De Pet’, de belangrijkste nieuwsvoorziening voor het dorp Alde Leie en was medeorganisator van verschillende grote evenementen in Alde Leie.

Vanuit zijn kennis en ervaring als bouwkundig tekenaar/architect heeft hij talloze keren zijn inzet getoond voor diverse bouwprojecten, zoals de verbouw van het Dorpshuis Ons Gebouw in Alde Leie, Aanloophuis Leeuwarden, bouwprojecten voor World Servants en de Vrije Evangelische Gemeente te Oudebildtzijl.

Daarnaast is hij secretaris en één van de drijvende krachten achter het genootschap Nederland/Israël.

Jan Waterlander uit Leeuwarden was gemeenteraadslid in de voormalige gemeente Littenseradiel en Statenlid Provincie Fryslân, waarvoor hij in 2019 een Koninklijke Onderscheiding heeft ontvangen.

Ook is hij als vrijwilliger actief geweest voor de volgende activiteiten: voorzitter van de raad van commissarissen en bestuurslid van de Vereniging Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk, Voorzitter Nederlandse Badminton Bond, voorzitter Sport Fryslân, penningmeester en voorzitter Stichting Doarpswurk te Raerd, diverse bestuursfuncties voor 50PLUS en bestuursfuncties voor diverse sportgerelateerde organisaties.