Herstel soortenrijkdom is zaak van iedereen

Biodiversiteit is een zaak van iedereen. Natuurgedeputeerde Douwe Hoogland wil zoveel mogelijk partijen betrekken bij het provinciale herstelprogramma.

,,Dit giet net allinnich oer boeren, greidfûgels en it plattelân, mar likegoed oer boargers, stêden en bedriu-weterreinen. Hjir moat it leafst in grut ferskaat oan minsken oan meiwurkje’’, zegt Hoogland.

In april stemmen Provinciale Staten over een startnotitie. Die moet begin 2021 uitmonden in een plan, waarmee de neergaande lijn in de soortenrijkdom uiterlijk in 2025 naar boven is omgebogen. Uiteindelijk doel is een ,,kleurrijk, bloeiend en levendig Fryslân’’, aldus Gedeputeerde Staten.

Leidraad in het herstelprogramma is een lijst met 250 kwetsbare dieren- en plantensoorten ‘van Fries belang’. Het streven is dat die lijst iedere twintig jaar 20 procent korter wordt. Hoogland wil dat breed zien ,,Wy moatte ús net folslein fêstbite yn de reade list, mar ek yn de gaten hâlde wat hjir fierder al oan oare soarten te finen is. It giet om de biotopen. As dy doge, dan sille in hiel protte soarten har dêr thúsfiele.’’

Insectenprogramma

Voor het versterken van de insectenstand brengen studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein in beeld waar behoefte is aan leefruimte en verbindingen tussen gebieden met geïsoleerde populaties. Hoogland: ,,Dat kinne bermen wêze, mar ek dêrop oanslutende gebieten yn doarpen en op boerelân.’’ Dit insectenprogramma moet in mei aan bod komen in themabijeenkomsten over bijvoorbeeld bodem, waterkwaliteit en bovengrondse natuur, die Hoogland wil organiseren nadat de Staten hebben geoordeeld.

Voor biodiversiteitsherstel is tot en met 2023 3 miljoen euro gereserveerd. Dat bedrag zal dit jaar in bescheiden mate worden aangesproken. Gedeputeerde Staten willen 300.000 euro gebruiken voor projecten die bijdragen aan de kennisontwikkeling. Ook groene initiatieven uit de samenleving krijgen een kans, aldus Hoogland.