Poetic Potatoes wint de Piter Jellespriis

De Piter Jellespriis van de gemeente Leeuwarden gaat dit jaar naar het meertalige poëzieproject Poetic Potatoes.

Poetic Potatoes is een verzamelbundel met gedichten van dichters jong en oud, in het Fries, het Nederlands, het Engels en het Malteeks. Maar het is ook meer dan dat: een uitwisseling tussen tussen Friesland en Malta (beide dragers van de titel Culturele Hoofdstad van Europa 2018, althans, hun hoofdsteden). En een manier om poëze via aardappelen en aardappelzakken onder de mensen te brengen.

Uit het juryrapport: ,,Dit spesifike projekt mingt ek mear as allinnich talen trochinoar, it mingt twa soaren fan publyk: ierpelboeren en dichters, en twa nasjonaliteiten: Maltezen en Friezen. En sûnder dat it allegear ek mar even benearjend wurdt of nasjonalistysk begjint te klinken, lit Poetic Potatoes de wearde en de krêft fan it lokale en fan de eigen kultuer sjen.”

Relatie met Friesland

De jury, bestaande uit LC-cultuurredacteur Kirsten van Santen, criticus en docent Nederlands Coen Peppelenbos en hoogleraar Fries Goffe Jensma, kreeg van de gemeente Leeuwarden een ruime opdracht mee. ,,It iennichste kritearium dat echt fêststiet is dat troch de brûkte taal of troch de kar fan it ûnderwerp de relaasje mei Fryslân ta utering brocht wurde moat.”

Dat gaf de jury een royale keus, ook qua media: ,,toanielproduksjes, iepenloftspullen, foto-projeksjes op kromme tuorren, teksten oan de muorren, op ‘e dyk en op ‘e glêzen, rûndraaiende poëzymasines, koartom it hiele linguistic landscape sa ‘t dat him yn Fryslân yn elk doarp en yn elke stêd en soms midden yn it fjild foar ús eagen iepenet.”

Deuren naar het onderbewuste

De jury koos er zelf voor om non-fictie uit te sluiten, want daar zijn andere prijzen voor, en wilde ,,alderearst nei Frysk wurk sjen”. Waarna alsnog Jannie Regnerus, schrijfster uit Het Bildt, werd genomineerd voor haar Nederlandstalige boek (over dichter Tsjêbbe Hettinga). De derde genomineerde was dichteres Elske Kampen met haar bundel . Die paste wel weer in de tendens van ,,cross-overs fan literatuer mei oare foarmen fan keunst”, want Kampen gebruikt ,,byldzjende keunst om sa as in magiër de doarren nei har ûnderbewuste iepen te setten.”

Alle drie genomineerden droegen uit eigen werk voor, bij de prijsuitreiking in het Leeuwarder stadhuis. Arjan Hut, voormalig stadsdichter van Leeuwarden, deed dat namens het collectief achter met een gloedvol gedicht, grotendeels opgetrokken uit namen van aardappelrassen.

De vermoorde journaliste op Malta

Gezien de band van het prijswinnende collectief met Malta kon de jury niet heen om de controverse rond de vermoorde journaliste Daphne Caruana Galizia. ,,De partnerstêd Valetta op Malta bliek yn 2018 net in hiel gelokkige kar as oarehelte.” Dat er nu schot lijkt te zitten in die zaak ,,is in geweldich positive ûntwikkeling (...), mar it hat op gjin inkele wize ús úteinlike kar-út bepaald.”

Met die cliffhanger eindigde het juryrapport, uitgesproken door Jensma, waarna cultuurwethouder Sjoerd Feitsma dan maar het verlossende woord sprak en Froukje de Jong en Loet Hin namens het collectief achter de prijs in ontvangst namen.