Aniek Maat van SDM gaat voor titel ‘Coach/trainer van het Jaar’

Harkema/Leeuwarden/Marum - Danstrainer Aniek Maat van SDM maakt kans op de titel Coach/trainer van het Jaar. Ze hoort al bij de beste drie.

Aniek Maat is genomineerd voor de titel door dutchgymnastics.nl, de site van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Ze staat nu in de top drie en bezoekers kunnen haar de titel bezorgen door voor vrijdag op haar te stemmen. Aniek is door de ouders van haar vele leerlingen opgegeven voor de wedstrijd.

Aniek Maat (27) is trainster/coach bij Sport- en Dansschool SDM in Marum, ze heeft dansles gegeven in verschillende SDM-vestigingen in de regio. De geboren Harkemaster verhuisde anderhalf jaar geleden naar Leeuwarden, waar ze werkt als GGZ-verpleegkundige op de High Intensive Care-afdeling van het Jelgerhuis, op het MCL-terrein.

Auditie

Aniek begon zelf met dansen toen ze dertien was. ,,Dat is frij let, ja, mar ik haw earst op turnen sitten. Ik bin mei fjouwer, fiif jier begûn by Hercules en miende altyd dat ik in goeie turnster wie, mar myn freondintsje waard hieltyd better en ik kaam net folle fierder. Doe haw ik in les meidien by SDM, yn Reflex Sportcentrum yn Surhústerfean. Dat wie in soart audysje en doe fregen se my om by harren te kommen.’’

Aniek danste fanatiek mee en drie jaar later al werd ze gevraagd om les te geven in Surhuizum, bij de plaatselijke sportvereniging. Vervolgens kreeg ze ook dansgroepen onder haar hoede op de SDM-vestigingen in Buitenpost en Surhuisterveen. Het was een drukke periode, beseft ze nu, omdat ze haar tijd moest verdelen over het dansen, lesgeven en haar studie.

Lager pitje

Nu ze een vaste baan heeft en een eigen woning in Leeuwarden, heeft ze haar dansactiviteiten op een iets lager pitje gezet. Ze heeft nu nog twee vaste teams, 5 tot en met 8 jaar en 10 tot en met 13. ,,Foarrich jier hie ik noch trije teams, joech les yn Bûtenpost, Surhústerfean en Sigerswâld en joech workshops yn de Harkema.’’

Omdat ze werkt in onregelmatige diensten was het niet meer te behappen, geeft Aniek aan. ,,It koe allegear net mear. Froeger leefde ik echt foar it dûnsjen en dan hie ik gjin tiid foar oare dingen. Dat is miskien wolris wat trochslein, hear. It is sels ten koste gien fan myn stúdzje, dy hat langer duorre as noadich wie. No moast ik kieze tusken sels dûnsje of it trochjaan fan myn passy. Ik ha keazen foar it lêste. As prof soe ik it net sa fier skoppe, wist ik, dit is leuker as hobby.’’

Voorbereiding

Lesgeven in Hiphop/streetdance is pittig en vaak is Maat aan de voorbereiding al meer tijd kwijt dan aan de eigenlijke les, vertelt ze. ,,Ik meitsje alles sels. Ik bestudear dûnsfilmkes op Youtube, sykje musyk by mekoar, meitsje de miks, sykje leuke klean foar de famkes en betink de dûnspassen dy’t by de musyk passe. Ik bin frij perfeksjonistysk en dan moatst gewoan oeral sels om tinke.’’

Ze is ook fanatiek, stelt ze vast. ,,It klinkt miskien arrogant, mar ik fokus op titels. Guon kollega’s fine it ek prima as se fyfde wurde, ik wol beslist winne. Ik bin pas tefreden as elk syn bêst docht en as wy gjin grutte fouten meitsje. Ik wol altyd it heechste. Wy ha al ferskillende kearen kampioen fan Nederlân west en by it WK binne wy foarrich jier alfde wurden. Dat is dán it heechste, en dat wie ek echt hiel goed.’’

Streng

,,As it net goed giet, dan analysear ik wat der oars en better moat. Tsjintwurdich mis ik troch myn wurk wolris in wedstryd, dan fret ik mysels hast op. Ja, ik bin fanatyk, mar dat hat my ek sa fier brocht. Nije bern moatte altyd oan my wenne, mar myn famkes kieze foar it wedstryddûnsjen, dus dan mei ik ek fan harren freegje dat se har bêst dogge. Streng mar rjochtfeardich, fyn ik sels.’’

,,Ik besykje der in team fan te meitsjen, mar dat giet eins altyd wol fansels. Dy âldste groep jou ik ek al fiif jier les. De learlingen ha my heech en ek de âlders, fernim ik no ek oan dy nominaasje. Dat is echt in blyk fan wurdearring. Dat is moai, want fierder krijst der net safolle foar werom. Ik fertsjinje der wol wat mei, mar dat giet hast allegear nei de belêsting. As de berntsjes mar bliid binne, dêr doch ik it foar.’’

Ontknoping

Zaterdagochtend om 9.00 uur is de ontknoping in de Ziggo Dome in Amsterdam. Tot vrijdag kan er gestemd worden, maar Maat is al zeker van de top drie en mag dus al meedoen aan een speciale workshop. ,,It is de earste kear dat dit fanút de Bond dien wurdt, dus om dan fuort te winnen, dat soe wol moai wêze.’’

Wil je Aniek helpen de wedstrijd te winnen, stem dan hier.

Tekst Fokke Wester