Staten akkoord met ‘betelber’ natuurplan

Samen met een coalitie van negen natuurminnende organisaties wil de provincie de kwaliteit van de Friese natuur op het afgesproken niveau brengen.

Alleen de PVV stemde woensdag tegen het collegevoorstel, dat een budget van 79 miljoen euro als basis heeft. Pogingen van de PvdA en linkse oppositiepartijen om het ‘helber en betelber’ natuurbeleid enigszins aan te scherpen leden grotendeels schipbreuk.

Aankoop van hectares voor reservaatvorming blijft goeddeels beperkt tot percelen met de hoogste potentie. Alleen in de Alde Feanen, de Mieden in Achtkarspelen en de dalen van Keningsdjip en Lende zal op grond van lopende verplichtingen ook aankoop van minder aantrekkelijke hectares mogelijk zijn. De staten voegden hier nog een financieel vangnet aan toe voor ,,unieke kansen’’, die niet ten koste mogen gaan van het hoofdprogramma.

Bezuiniging verzachten

Het natuurplan moet de bezuiniging verzachten, die met de decentralisatie van de natuurpolitiek van rijk naar provincie gepaard ging. De coalitie van marktpartijen gaat op jacht naar aanvullende financiering, want eigenlijk komt Friesland meer dan 40 miljoen euro te kort om te doen wat wenselijk is.

De uitvoering begint met drieproefprojecten. Over twee jaar zal dan een definitief ambitieniveau worden gekozen. Provinciale staten verwachten van natuurgedeputeerde Douwe Hoogland (PvdA) dat hij elk half jaar over de voortgang rapporteert. Hoogland bepleitte in het debat voor enige handelingsvrijheid. ,,Ik wol net foar elk wissewasje nei de steaten hoege.’’

Lees ook: