Herinrichting Swette-De Burd feestelijk afgesloten

GROU - De herinrichting van het Swettegebied en eiland De Burd bij Grou is klaar. Vrijdagmiddag 17 mei was de feestelijke afsluiting.

Gedeputeerde Johannes Kramer ontbond de Bestuurscommissie Swette-De Burd. Deze commissie stond de afgelopen jaren aan de lat voor de uitvoering van de maatregelen. Er zijn maatregelen genomen voor de natuur, landbouw, de waterhuishouding en recreatie. Daarbij is ook 25 hectare nieuw vaarwater ontgraven.

In het gebied vond een wettelijke herverkaveling van 1800 hectare grond plaats om de landbouwstructuur te verbeteren. Ook is er zo’n 500 hectare nieuwe natuur ingericht, waarvan ruim 260 hectare weidevogelgebied op de Burd voor It Fryske Gea. Een gebied waar vogels als de kievit en tureluur van profiteren. Ook It Ûnlân fan Jelsma, It Kobbelân, It Eilân-west en veertig hectare grond voor particulier natuurbeheer zijn ingericht.

Tussen it Pikmar en de Wiide Ie is 25 hectare nieuw vaarwater gegraven: Suderburds Wiid. Ook zijn er keersluisjes geplaats om vaarroutes bereikbaar te maken en is het eiland Eagehoek ingericht voor recreatie.

Oever- en kadeproject
Wetterskip Fryslân en de bestuurscommissie voerden samen een groot oever- en kadeproject uit. In totaal is ruim acht kilometer winterkade hersteld. De oevers langs de boezem – het stelsel van Friese kanalen, meren en vaarten - kregen een natuurvriendelijke zone. Een nieuw gemaal op de Burd zorgt voor een goede afstemming in waterpeil voor het weidevogelgebied, maar ook voor een goede drooglegging van woningen en erven. Verder zijn er nog enkele gemalen vernieuwd, opgeknapt of verwijderd om de waterhuishouding te verbeteren.

In opdracht van de provincie Fryslân werkte de Bestuurscommissie Swette-De Burd sinds 1993 aan de herinrichting van het gebied. Dit gebeurde in samenwerking met Wetterskip Fryslân, It Fryske Gea, gemeente Leeuwarden en voormalig gemeente Boarnsterhim. In totaal is er zo’n zestien miljoen euro geïnvesteerd in het gebied.